2020/2021 FIFA Disiplin ve Etik Raporu

FIFA, 2020/2021 dönemine ait disiplin ve etik kurulları ile onların faaliyetleri hakkındaki raporu geçtiğimiz günlerde ilgililerine sunmuş bulunmaktadır. Bu raporda FIFA; Disiplin Kurulu, Etik Kurulu, Temyiz Kurulu ve bunların dahili olduğu uyuşmazlıklar hakkında detaylı istatistikleri tüm paydaşlarıyla paylaşmıştır.

İşbu yazıda sizlere bu raporun geniş bir özetini sunmaktayız.

Disiplin Kurulu

Bu yargı organı bir başkan, bir başkan yardımcısı ve 17 üyeden oluşur ve fair play’i teşvik etmede ve futbolun bütünlüğünü ve FIFA’nın paydaşlarının haklarını korumada kilit rol oynamaktadır.

Bu amaca ulaşmak adına Disiplin Kurulu, FIFA düzenlemelerine karşı olası ihlalleri soruşturma, kovuşturma ve yaptırım uygulama yetkisine sahiptir. (Oyuncuların Statüsü ve Transferine İlişkin FIFA Düzenlemeleri de dahildir).

Karşılaşılan Uyuşmazlıklar

1 Temmuz 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Disiplin Kurulu’na, aynı dönemde 649’u karara bağlanan toplam 856 uyuşmazlık ulaşmıştır. Bu uyuşmazlıklara ek olarak 108 uzatma talebi ve 93 diğer talep alınmıştır. İkinci durum talep birçok biçimde olabilmesinin yanında, tipik olarak disiplin konuları ve/veya FIFA Disiplin Yasası kapsamına giren konularla ilgili bilgi talepleridir.

Uzatma talepleri FIFA Disiplin Yasası’nın 66. maddesi uyarınca verilmektedir (veya verilmemektedir.). Dernekler, konfederasyonlar ve diğer spor organizasyon kuruluşları, Disiplin Komitesinden dünya çapında geçerli olmak üzere uyguladıkları yaptırımları genişletmesini talep edebilir (yani, yalnızca ilgili ulusal alanda değil, her bir FIFA üye federasyonunda, her konfederasyonda ve FIFA’nın kendisinde talep edebilecektir). Disiplin Kurulu başkanı bu talepleri ya kabul edecek ya da reddedecek ve bunu gerçekleştirirken FIFA Disiplin Yasası’nın 66. maddesinin 3. ve 5. paragraflarında belirtilen koşulların karşılanıp karşılanmadığını araştırması gerekecektir.

Karşılaşılan uyuşmazlıkların büyük çoğunluğu, önceki bir karara saygı duyulmamasıyla ilgilidir. Toplam 53 vaka maçla ilgiliyken, 51’i Statü ve Oyuncu Transferi ilgili olup, geriye kalan 35 vaka dört doping ihlali vakasından oluşurken, bir vaka da şike ve sahtecilik ve sahtecilik vakasından oluşmaktadır. Transfer yasakları ve protestolar dahil olmak üzere 30 diğer disiplin vakası da mevcut bulunmaktadır.

2020/2021 döneminde türüne göre Disiplin Kurulu’na ulaşan uyuşmazlık sayıları:

 • Bir karara saygı duyulmaması – 717
 • Maçlar ile ilgili – 53
 • Diğer disiplin uyuşmazlıkları – 51
 • Doping – 4
 • Şike – 1

Aynı dönemde Disiplin Kurulu’na ulaşan uyuşmazlıklar konfederasyonlara göre ise:

 • UEFA – 316
 • AFC – 181
 • CONMEBOL – 142
 • Concacaf – 119
 • CAF – 97
 • OFC – 1

2020/2021’de Disiplin Kurulu tarafından alınan 856 davanın üçte birinden fazlası UEFA üyesi bir davalıyı içermektedir, UEFA’yı 181 dava ile AFC ve 142 ile CONMEBOL izlemiştir. (83.8% oranında uyuşmazlıklar bir karara saygı duyulmaması hakkındaydı.)

Bir Karara Saygı Duyulmaması

Özet olarak, FIFA’nın yargı yetkisi altındaki bir kişi (yani bir futbolcu veya teknik adam) veya kuruluşa (yani bir kulüp veya birlik), bir FIFA veya Spor Tahkim Mahkemesi tarafından başka bir kişiye veya FIFA’ya bir miktar para ödemesi talimatı verildiğinde ve bu kişi bunu yapmadığında, Disiplin Kurulu’ndan müdahale talebilende bulunabilir ve borçlunun yaptırımlara tabi yükümlülüklerini yerine getirmesini talep edebilir. Aynı ilke, finansal olmayan kararlar için de geçerlidir. Bu uyuşmazlıklar FIFA Disiplin Kanunu’nun 15. maddesine tabidir.

2020/2021’de bu tür toplam 717 uyuşmazlık Disiplin Kurulu’na ulaşmıştır. İlk karar mercii organların dağılımının bir önceki yıla göre önemli ölçüde değiştiğine dikkat etmek gerekir: Uyuşmazlık Çözüm Dairesi kararları en yaygın olan olarak kalırken, payları 2019/2020’de %69,3’ten 2020/2021’de %37,5’e düşmüş durumdadır. TMS teklifleri bu raporda ilk kez yer almaktadır ve şimdiden 2020/2021’deki vakaların %31,7’sini oluşturmuştur.

Futbolcu Statü Kurulu, Spor Tahkim Mahkemesi ve Disiplin Kurulu tarafından verilen kararlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların yüzdesi ise nispeten sabit kalmıştır.

2020/2021 döneminde karar merciilerine göre daha önceki bir karara saygı gösterilmemesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar:

 • Uyuşmazlık Çözüm Dairesi – %37.5
 • TMS Teklifi – %31.7
 • Futbolcu Statü Kurulu – %19.9
 • Spor Tahkim Mahkemesi – %10.3
 • Disiplin Kurulu – %0.5
 • Etik Kurulu Yargılama Dairesi – %0.1

37.5% oranında uyuşmazlıklar FIFA DRC kararına saygı gösterilmemesinden kaynaklanmıştır.

471 vaka ile açık ara en yaygın kompozisyon, her iki tarafta da bir kulübün olduğu, yani biri sanık ve diğeri zarar gören taraf olarak birer kulüp içermektedir. Bunu sırasıyla 110 ve 86 vaka ile zarar gören tarafın teknik direktörler ve oyuncular, suçlanan olarak da kulüplerin bulunduğu vakalar izlemektedir. Toplamda bu davaların %95’inden fazlasında bir kulüp suçlanan taraf olarak yer almaktadır.

2020/2021 döneminde zarar gören ve suçlanan taraflara göre önceki bir karara saygı duyulmamasından kaynaklanan uyuşmazlıklar:

Yine aynı dönemde önceki bir karara saygı duyulmamasından kaynaklanan vakalardaki farklı suçlanan taraf sayılarına göre İlk 5 suçlanan taraf olan federasyon:

 • Suudi Arabistan – 51 dosya, 25 suçlanan farklı taraf
 • Türkiye – 47 dosya, 31 suçlanan farklı taraf
 • Çin – 44 dosya, 18 suçlanan farklı taraf
 • Meksika – 43  dosya, 18 suçlanan farklı taraf
 • ABD – 43 dosya, 21 suçlanan farklı taraf

Maçlar ile ilgili durumlar

Ayrıca Disiplin Kurulu, FIFA’nın dahili olduğu maçlar öncesinde, sırasında ve sonrasında sahada veya saha dışında meydana gelebilecek tüm muhtemel kazalar hakkındaki uyuşmazlıklar hakkında karar verir.

2020/2021’de bu türden 53 vaka Disiplin Kurulu’na ulaşmıştır. Hemen hepsinde suçlanan taraf ya dernek (%54,7) ya da oyuncu (%37,7) idi. Kalan dört davada bir kulüp, bir antrenör, bir dernek yetkilisi veya bir takım yöneticisi bir ihlalle suçlanmıştır.

2020/2021 döneminde suçlanan taraflara göre maç raporlarından kaynaklanan uyuşmazlıklar:

 • Federasyon – 29
 • Oyuncu – 20
 • Kulüp, teknik direktör, federasyon yetkilisi ya da takım yöneticisi – 4

Halihazırda kapatılan davalar arasında en yaygın görülen ihlal türü %68,4 ile oyuncu ve yetkililerin görevini kötüye kullanması olurken, bunu ikisi de %10.5 oranla olmak üzere ile maçlardaki düzen ve güvenliğin ihlali (FIFA Disiplin Yasası’nın 16. maddesi) ve maçlardan çekilmeler (Katar 2020 Dünya Kulüpler Kupası Düzenlemelerinin 6. maddesi) izlemektedir.  (54.7% oranındaki maçlar ile ilgili uyuşmazlıkta federasyon bir taraftı)

Aynı dönemde ihlal türüne göre maçlar ile ilgili uyuşmazlıklar:

 • Oyuncuların ve görevlilerin suiistimali – %68.4
 • Maçlardaki düzen ve güvenlik – %10.5
 • Maçlardan çekilme – %10.5
 • Saldırgan davranışlar ve fairplay ihlalleri – %5.3
 • Protestolar – %5.3

68.4% oranında kararlar oyuncuların ve görevlilerin suistimalinden kaynaklanmıştır.

Oyuncuları Statüsü ve Transferleri Hakkında Yönetmelik İhlalleri

Oyuncuların Statüsü ve Transferine İlişkin Yönetmelik ihlalleri, usulden (örn. zorunlu bilgi ve belgelerin sağlanmaması) ya da esastan (reşit olmayanların kaydı veya Uluslararası Transfer Sertifikasının bir müzakere aracı olarak kullanılması) bir durum içeren oyuncuları transferleri hakkındadır. 2020/2021’de alınan bu tür 51 davanın %74,5’inde suçlanan taraf bir kulüp, geri kalan %25,5’inde ise federasyondu. Disiplin Kurulu tarafından halihazırda karara bağlanan davalarda, en yaygın olarak ihlal edilen madde, Oyuncuların Statüsü ve Transferi Hakkında Yönetmelik’in 18 mükerrer maddesi, yani kulüpler üzerinde üçüncü tarafların etkisiydi.

Disiplin Kurulu tarafından verilen kararlar – yaptırımlar

FIFA Disiplin Yasası uyarınca, burada sağlanan disiplin cezalarının birleştirilebileceğini belirtmek gerekir. Örneğin kulüplerin, kanunun 15. maddesine aykırı hareket etmesi durumunda Disiplin Kurulu para cezası ile birlikte transfer yasağı uygular.

Para cezaları en yaygın yaptırım şeklidir ve 2020/2021’de toplam 2,9 milyon CHF miktarındadır. Minimum 500 CHF ve 100,000 CHF tutarları arasında bunlar değişmektedir.

194 vakada ise transfer yasağı uygulanmıştır. Disiplin soruşturması kapsamındaki transfer yasağı, sekreterlik tarafından Disiplin Kurulu’na Transfer Eşleştirme Sisteminde (TMS) uygulanan, bir kulübün ulusal veya uluslararası yeni oyuncu kaydetme yasağını teşkil etmektedir. Transfer yasağı, FIFA Disiplin Kanunu’nun 6. maddesinde öngörülen ve Disiplin Kurulu tarafından bir tüzel kişiye uygulanabilecek disiplin cezasıdır. Bir transfer yasağının ne zaman uygulanabileceğine bir örnek olarak, FIFA Disiplin Yasası’nın 15. maddesinin belirlenmiş ihlalleri bağlamındaki duru gösterilebilir (kararlara saygısızlık), yani bir kulübün bir FIFA organı, kurulu veya mercii veya Spor Tahkim Mahkemesi tarafından temerrüde düşen kulübün uyumunun ve mali adaletin sağlamak adına verilen karara uymamasından burada bahsedilebilir.

Disiplin Kurulu Kararlarındaki Disiplin Yaptırımları (2020/2021):

194 transfer yasağı 2020/2021’de uygulanmıştır. 2020/2021 yılında uygulanmış toplam para cezası ise 2.9 milyon CHF’dir.

Temyiz Kurulu

Temyiz Kurulu, Disiplin Kurulu tarafından alınan kararlara karşı yapılan itirazlar hakkında karar verebilecek ikinci derece ve nihai FIFA yargı organıdır.

Temyiz Kurulu, yaptırım olarak uygulanan uyarı, kınama, iki maça kadar veya iki aya kadar uzaklaştırma ve 15.000 CHF’ye kadar para cezası verilen kararları dinleyemediği için temyiz edilebilecek disiplin davaları sınırlıdır. Ayrıca, FIFA Disiplin Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca alınan kararlar, diğer deyişle kararlara saygu duyulmaması ile ilgili kararlar temyize tabi değildir. Tüm bu davalara, FIFA Tüzüğünün 58. maddesinde belirtilen koşullara halel gelmeksizin, Spor Tahkim Mahkemesinde doğrudan itiraz edilebilmektedir.

Temyiz Kurulu 2020/2021 döneminde, 12’si aynı dönemde karara bağlanan toplam 23 itiraz almıştır.

Temyiz Kurulu tarafından alınan karar sayıları (2020/2021):

Etik Kurulu

2012 yılından bu yana Etik Kurulu, soruşturma dairesi ve yargılama dairesi olmak üzere iki ayrı daireye ayrılmıştır. Yargılama dairesi bir başkan, iki başkan yardımcısı ve altı üyeden oluşurken; soruşturma dairesi bir başkan, iki başkan yardımcısı ve beş üyeden oluşur.

Soruşturma dairesi, tüm soruşturma görevlerini yerine getirmekten sorumlu mercii iken; yargılama dairesi, soruşturma dosyasının bir davranış ihlali oluşturmak için yeterli gerekçe sağlayıp sağlamadığını analiz eden ve belirleyen merciidir.

Etik Kurulunun birincil sorumluluğu, FIFA Etik Kurallarının futbol görevlileri tarafından işlenen olası ihlallerini araştırmak ve yargılamaktır. (örn. hediye kabul etme, yolsuzluk, fonların zimmete geçirilmesi vb.)

Soruşturma Dairesi

Etik Komitesi’nin araştırma dairesinin yeni yapısı, 21 Mayıs 2021’deki 71. FIFA Kongresi’nde açıklanmış ve Martin Ngoga yeni başkan olarak atanmıştır.

Diğer branşlarda olduğu gibi, COVID-19 salgını soruşturma odasındaki soruşturmaların gelişimini güçlü bir şekilde etkilemiştir: pandeminin başlangıcından bu yana yerinde incelemeler ve kişisel görüşmeler mümkün olmamış ve belgelere, uyuşmazlık tarafları ile ulusal makamlara erişim çok sınırlı olarak devam etmektedir. Bu zorluklara rağmen, soruşturma dairesi, dijital teknolojilerin genişletilmiş kullanımı imkanlarıyla çalışmalarına devam edebilmiştir.

1 Temmuz 2020 ile 30 Haziran 2021 arasındaki dönemde, soruşturma dairesi toplamda 174 soruşturma açmıştır. Bu, bir önceki yıla göre %28,9’luk bir artışı ifade etmektedir.

Soruşturma dairesine ulaşan dosyalar:

 • 2016/2017 – 126
 • 2017/2018 – 105
 • 2018/2019 – 113
 • 2019/2020 – 135
 • 2020/2021 – 174

66.7% oranında dosya İngilizce olarak görülüp incelenmiştir.

Soruşturma dairesi, bir kanun ihlali olduğuna inandığı herhangi bir kişinin şikayetlerini işleme alma hakkına sahip olduğundan, çok sayıda kişiden talepler almaktadır. 2020/2021’deki 174 vakanın sekizi FIFA bünyesindeki departmanlardan kaynaklanırken, vakaların büyük çoğunluğu dış kaynaklardan gelmiştir.

Dış Kaynaklar (2020/2021):

 • İddia sahibi – 75
 • İfşa eden – 43
 • Federasyon – 15
 • BKMS – 12
 • NGO – 9
 • Medya – 7
 • Kulüp – 4
 • Konfederasyon – 1

2020/2021’de başlatılan 174 ön soruşturmanın 138’inin soruşturma süreci aynı dönemde tamamlanmıştır. Bu davalardan dördü Etik Kurulu yargı dairesine intikal ettirildi, 51’i FIFA Etik Kurallarına aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, 59’u Etik Kurul’un ele alma yetkisi olmadığı için ve 24’ü de yetersiz kanıt gerekçesiyle kapatılmıştır.

Sonuçlara göre 2020/2021’de başlatılan soruşturmaların tamamlanan işlemleri:

 • Yargılama dairesine iletilen nihai rapor – 4
 • Kapatılan, FIFA Etik Kanunu’na (md. 13-29) ihlal teşkil etmeyen – 51
 • Kapatılan, yetkisiz (md. 30) – 59
 • Kapatılan ancak yeterli kanıt mevcut olmayan – 24

Soruşturma işlemleri tamamlanan 138 uyuşmazlıktan toplam 87’si ek olarak FIFA içindeki başka bir departmana ve/veya FIFA dışındaki konfederasyonlar veya federasyonlar gibi organlara transfer edilmiştir. 

2020/2021 yılında ulaşan ve FIFA dışına transfer edilen dosyalar (transfer edilen dış kaynaklar):

 • Federasyon Üyesi – 10
 • UEFA – 9
 • AFC – 7
 • CAF – 5
 • CONMEBOL – 5
 • Concacaf – 3

FIFA dışında transfer edilen davaların çoğu ya üye bir federasyona, UEFA’ya ya da AFC’ye gitmiştir. FIFA içinde ancak Etik Kurul dışından aktarılan davalar ağırlıklı olarak Üye Federasyonlar Yönetim Departmanı’na, ardından Disiplin Kurulu ve Onama Departmanına gitmiştir.

2020/2021’de alınan ve FIFA bünyesine aktarılan davalar (Transfer edilen kaynaklar):

 • MA Yönetimi – 27
 • Disiplin Kurulu – 11
 • Onama Departmanı – 7
 • Temsilci Departmanı – 4
 • Oyuncu Statüsü Departmanı – 3
 • Düzenleyici Uygulamaları – 2
 • Hakemlik Bölümü – 1

Toplamda 63% oranında vakalar diğer futbol otoritelerine transfer edilmiştir.

Yargılama Dairesi

Salgının yarattığı istisnai durumlar nedeniyle FIFA Etik Kuralları’nın 74. ve 75. maddelerinin 5. paragrafı değiştirilmiş ve Temmuz 2020’de yeni bir versiyonu yayınlanmıştır. Yapılan değişiklikler, seyahat veya toplantıların, kamu güvenliği veya sağlık nedenleriyle kısıtlandığı veya tavsiye edilmediği durumlarda yargı dairesinin video konferans yoluyla duruşmalar yapmasına izin vermektedir.

Kararlar

Etik Kurulu yargılama dairesi, 1 Temmuz 2020 ile 30 Haziran 2021 arasındaki dönemde 13 karar aldı. Bu, yargı dairesinin mevcut başkanı ve üyelerinin görev süresindeki (1 Temmuz 2017’den beri) karar toplamını 72 karara ulaştırmaktadır. Suçlanan tarafça 2020/2021’de 13 davadan sadece dördünde duruşma talep edildiğini, kalan dokuz davada ise duruşma yapılmaksızın mevcut belgeler ve ibrazlara dayanarak karar verildiğini unutmamak gereklidir.

Yargılama dairesinden geçen kararlar:

 • 2017/2018 – 12 (4 duruşmalı, 8 duruşmasız)
 • 2018/2019 – 31 (8 duruşmalı, 23 duruşmasız)
 • 2019/2020 – 16 (4 duruşmalı, 12 duruşmasız)
 • 2020/2021 – 13 (4 duruşmalı, 9 duruşmasız)

72 karar, 2017 yılının ortasından itibaren Yargılama Dairesi tarafından verilmiştir.

Uygulanan yaptırımlar

2020/2021’de alınan 13 kararın 10’unda yargı mercii sanığa yaptırım uygulanmasına karar vermiştir. Bu on karardan ikisinin savunma pazarlığından kaynaklandığının unutulmaması gerekir. Tipik olarak, yaptırım uygulanan taraflar hem para cezasına çarptırılıp hem de yasaklanmış, ancak sadece para cezasının uygulandığı iki dava da mevcuttur.

Sonuçlarına göre 2020/2021 yılında yargılama dairesinden geçen kararlar:

 • Para cezası ve yasaklama – 8 (%61.5)
 • Yaptırımsız – 3 (%23.1)
 • Sadece para cezası – 2 (%15.4)

Verilen on para cezasında, en az miktar 10.000 CHF’den (iki davada uygulanmıştır), maksimum olası ceza olan 1 milyon CHF’ye kadar değişmektedir (üç davada uygulanmıştır). Veriler birlikte ele alındığında, yargı dairesi tarafından 2020/2021’de verilen para cezaları 3,4 milyon CHF’yi aşmış durumdadır.

2020/2021 yılında CHF olarak uygulanan para cezaları: 50 bin CHF’den az 4 kez,  50 bin-100 bin CHF arasında 2 kez, 200 bin CHF tutarında 1 kez, 1 milyon CHF olarak 3 kez hükmedilmiştir.

Benzer şekilde, sekiz davadan birinde uygulanan ve en az 12 aydan ömür boyu yasaklamaya kadar değişen yaptırımları içeren davalarda önemli ölçüde yasaklar değişmektedir. (7 kararda bir yıldan fazla yasaklama kararı verilmiştir.)

2020/2021’de karara bağlanan davalardaki yaptırım süreleri:

 • 1 yıl – 1 kez
 • 5 yıl – 2 kez
 • 6 yıl 8 ay – 2 kez
 • 10 yıl – 2 kez
 • Ömür boyuz – 1 kez

Yaptırım uygulanan taraflar

Etik Kurul tarafından yaptırım uygulanan taraflar, farklı futbol dallarında dünya çapında organizasyonlarda çeşitli resmi görevlerde bulundular. 2020/2021’de yaptırım uygulanan tarafların bağlı olduğu konfederasyonlar sırasıyla: CAF 5, Concacaf 3, bağlı olmayan 2, şeklindedir.

2020/2021’de bağlı federasyonların yaptırım uygulanan üyeleri ise: Haiti 3, bağlı olmayan 3, Kongo 1, Gine 1, Gine-Bisseau 1, Madagaskar 1 şeklindedir.

Yaptırım uygulanan on taraftan beşi birden fazla kuruluşta resmi bir rol üstlenmiştir: üçü üye bir federasyonda ve FIFA’da, biri konfederasyonda ve FIFA’da, biri de her üçünde de yer almaktadır. Kalan beş taraftan ikisi sadece FIFA’da, ikisi üye federasyonda ve biri de konfederasyonda yer almaktaydı.

2020/2021’de karara bağlanan davalarda Yaptırım uygulanan tarafların derneklerindeki resmi görevleri:

 • Başkan – 4
 • Teknik adam – 1
 • Personel – 1

2020/2021’de karara bağlanan uyuşmazlıklarda yaptırım uygulanan tarafların konfederasyonlardaki görevleri:

 • Başkan – 1
 • Başkan Yrd. – 1
 • Başkan Asistanı – 1

2020/2021’de karara bağlanan davalarda yaptırım uygulanan tarafların FIFA’daki resmi görevleri:

 • Kurul Üyesi – 3
 • Yönetim Kurulu Üyesi – 1
 • Genel Sekreter – 1
 • Başkan – 1
 • Başkan Yrd. – 1

İhlal edilen hükümler

2020/2021’de yaptırım uygulanan on tarafın davalarında FIFA Etik Kurallarının toplam 23 ihlali tespit edilmiştir. Her biri dört kez ihlal edilmiş olarak, en sık ihlal edilen dört hüküm şunlardı: “Görevin kötüye kullanılması” (md. 25), “Sadakat yükümlülüğü” (md. 15), “Hediye ve diğer fayda sağlayıcı teklifte bulunma ve kabul etme” (md. 20) ve “Fiziksel ve zihinsel bütünlüğün korunması” (md. 23).

2020/2021’de karara bağlanan uyuşmazlıklarda ihlal edilen hükümler sırasıyla: Görevin kötüye kullanılması, sadakat yükümlülüğü, hediye-fayda sağlayıcı teklifte bulunma ve kabul etme, fiziksel ve zihinsel uyum 4 kez; çıkar çatışması 3 kez; işbirliği yükümlülüğü, genel yükümlülükler, bahis, kumar veya benzer olaylara karışma, fonların kötüye kullanılması 1 kez şeklindedir.

Toplamda 23 FIFA etik kural ihlali 2020/2021 döneminde tespit edilmiştir.

Alp DİPİ

Student Trainee

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir