Evim Firmaları ve Organizasyon Ücretleri

Günümüz dünyasında bireyler birikimlerini mal alım-satım yöntemi ile değerlendirmeye çalışmaktadır. Böylelikle, kişilerin söz konusu birikimlerini değerlendirme arayışları için pek çok alternatif yöntem ortaya çıkmaktadır. Bunlardan biri Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Sistemidir. Adından da anlaşıldığı üzere bu yöntem, müşterilerine faiz işletmeden; bir nevi faizsiz taksit usulü ile menkul, gayrimenkul gibi malların sahibi olabilme opsiyonu sunmaktadır. Bu yöntemde tasarruflarını değerlendirmek isteyen bireyler, ilgili şirket tarafından toplam taksit miktarlarına göre bir araya getirilmektedir. Grup içinde toplanan fon ile finanse edilen sistem, gruptaki katılımcılara çekiliş yöntemi ile sözleşme konusu malın edinimini sağlamaktadır.  

Kanun’da da tanımlandığı üzere Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Sözleşmeleri, belirlenmiş olan tasarruf miktarı (ücreti) ve dönemi ile bağlı olarak, yine önceden belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi ile müşterisine konut, çatılı iş yeri veya taşıt edinimi için finansman kullanma hakkı; ilgili şirkete ise müşteriden tasarrufa katılımı için organizasyon ücreti alma,  müşterinin biriken tasarruf miktarını yönetme, geri ödeme ve müşteriye finansman kullandırma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.

Tasarruf Katılımcılarından Alınan Organizasyon Ücreti Nedir?

Organizasyon ücreti şirketin müşterilerine, tasarruf finansman sözleşmesi çerçevesinde tasarruf faaliyetinin ve tasarruf fon havuzunun yönetimini gerçekleştirme yetkisi vermesi karşılığında; ilgili şirkete ödenmesi gereken miktardır.

Şirket, organizasyon ücretini; müşterinin seçtiği ödeme şekli ve planına göre belirlemektedir.

Ön Bilgilendirme Formu Nedir, Şirketlerin Müşterilerine Ön Bilgilendirme Formu Vermesi Gerekli Midir?

Ön bilgilendirme formu, tasarruf hizmetine katılacak müşterinin şirketle imzalayacağı ilgili sözleşmenin içeriği, yükleneceği yükümlülükler gibi hususlar hakkında kendisine uygunluğuna karar vermesi; bunlarla ilgili yeterli bilgi ve kanaate ulaşmasını sağlamak amacı ile müşteriye iletilmesi gereken bir formdur.

Şirket, taraflar arasında anlaşmaya varılması sonucunda, sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce; müşterinin konuyla ilgili kendisine uygunluğu hakkında kanaate varması için, sözleşmede bulunması gereken asgari unsurların dahil olduğu bir ön bilgilendirme formunun müşteriye iletilmesi ile sorumludur.

Müşteri Kimdir, Hangi Tür Malların Edinimi İçin Tasarruf Hizmetine Katılabilir?

Müşteri kavramına tüm gerçek ve tüzel kişiler dahil olabilmektedir. Bu kişiler yalnız, tescili yurt içinde gerçekleşmiş olan konut, çatılı iş yeri veya taşıt alımları için ilgili şirketlerden tasarruf hizmeti alabilmektedirler.

Müşterilerin Hakları

Müşterilerin, sözleşmenin gerçekleşmesi ile belirli hakları doğmaktadır. Bunlardan bazıları;

-Sözleşmenin süresinden önce sona ermesi durumunda müşterilerin, geri ödeme süreleri saklıdır, şirket tarafına gerçekleştirmiş olduğu ödemeleri geri alma hakları hiçbir şekilde sınırlanamayacağı,

– Şirketlerin müşterilerini sistemin işleyişi, imzalayacakları sözleşmede yer alan hükümler, sözleşmeden cayma ve fesih hakları konusunda etkin olarak bilgilendirme yükümlülüğü,

-Tasarruf dönemi ile ilişkili olarak müşteriden, sözleşme dahilinde organizasyon ücreti dışında ipotek, rehin, senet gibi teminatların alınamayacağı

şeklinde haklar bulunmaktadır.

Müşterinin haklarına ilişkin, Kanun’un 39/A maddesinde ilgili pek çok hüküm bulunmaktadır.

Müşterilerin Sözleşmeden Cayma ve Sözleşmeyi Feshetme Hakları

Müşteri, katılacak olduğu Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Sözleşmesi’nde tüketici sıfatı ile yer almaktadır. Bu sebeple yapılan sözleşme sonucu seçimlik hakları bulunmaktadır. Bunlardan biri de sözleşmeden dönme hakkıdır.

Cayma Hakkı

Müşteri (tüketici) ilgili sözleşmenin imzalanması ile birlikte imzalanan günü takip eden on dört günlük süre içinde hiçbir bir gerekçe göstermeden cayma hakkına sahiptir. Söz konusu hakkını belirtilen süre içinde kullanması sebebi ile cezai şart ödeme sorumluluğu da olmayacaktır.

Müşterinin kanundan doğan ve belirlenen 14 günlük süre içinde söz konusu cayma hakkını kullanması durumunda ilgili şirket, müşteriden aldığı tüm tutarları (organizasyon ücreti de dahil olmak üzere)  cayma kararının kendisine bildiriminden itibaren on dört gün içinde iade etmekle yükümlüdür.

Sözleşmenin imzalandığı günü takip eden on dört günlük sürenin geçmesi ile cayma hakkını kullanmak isteyen müşteri,  ödemiş olduğu tüm tutarı, organizasyon ücreti hariç, ilgili şirketten geri alabilecektir.

Fesih Hakkı

Müşteri cayma hakkını kullanmamakla birlikte, sözleşmeyi tasarruf dönemi bitimine kadar feshetme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, müşterinin sözleşmeyi feshetmesi halinde, şirket, organizasyon ücreti hariç kalan toplam tutarı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun belirleyeceği süre içinde müşteriye iade etmek ile sorumludur.

NOT: Bu tür sözleşmeler, şirket tarafından ancak müşterinin sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda tek taraflı olarak feshedilebilir.

Aynı şekilde bu haklar, vekil veya noter aracılığı ile şirket tarafına yapılacak olan ihtar bildirimi ile de kullanılabilmektedir. Böylelikle, söz konusu ihtar bildiriminin karşı tarafa tebliğ tarihi itibari ile sözleşmeden dönülmüş olunacaktır.

Cayma/Fesih Hakkını Kullanan Müşterilerin Şirkete Yapmış Olduğu Ödemelerin Kendisine Geri Ödenmemesi Durumunda Mevzuata Göre Gerçekleşecek Yaptırımlar Nelerdir?

Şirket tarafından yukarıda belirtilen sürelere uyum sağlanmadığı takdirde, tasarrufların çekilmesinin engellenmesine ilişkin adli cezalar ve idari para cezaları ile işlemin gereğini yerine getirilmesi yönünde talimat verilmesi şeklinde yaptırımlar uygulanır.

Müşterinin Sözleşme ile Taahhüt Ettiği Ödemeleri Geciktirmesi veya Ödemeleri Durdurması Durumda Ne Olur?

Müşteri sözleşme ile belirlenen tasarruf ödemelerini yerine getirmediği takdirde şirket,  sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde;

  1. Müşteriye ait finansman ödemesini (tahsisat) erteleyebilir veya
  2. Sözleşmeyi tek taraflı olarak, sözleşmede kararlaştırılan hüküm ve esaslar çerçevesinde feshedebilir.

Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemi Neden Tercih Ediliyor?

Yapılan araştırmalara göre, müşterilerin çoğunluğunun tasarrufa dayalı faizsiz finansman sistemini tercih etmelerinin sebepleri sırası ile;

  1. Faiz olmaması
  2. Maliyetin düşük olması
  3. Sistemin kişiye özel ve esnek bir ödeme yapısına sahip olması
  4. Kira öder gibi ev sahibi olma imkânı sunması
  5. Finans işlemlerinin kolay ve kısa sürede tamamlanabiliyor olması

şeklinde belirtilmiştir.

Böylelikle görmekteyiz ki bu sistem, günümüzde bireylere sağladığı pek çok kolaylık ve nitelikleri sebebi ile tercih sebebi olmuştur. Yazıya konu olan sisteme dair özel bir düzenleme bulunmaması ve sistem hakkında pek çok belirsizlik olması sebebi ile bazı problemler de yaşanmaktadır. Bu sebeple hem müşterilerin hem de şirketlerin mağduriyet yaşamaması adına, günümüzde yaygın olarak kullanılan bu sistemle ilgili yasal belirsizliği ortadan kaldıracak düzenlemeler 7 Mart 2021 tarihinde 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu olarak yürürlüğe girmiştir.

Belirtmekte fayda vardır ki, Kanun’un 07.03.2021 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce müşteriler ve şirketler arasında yapılmış olan sözleşmeler, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre değiştirilmeksizin uygulanmaya devam edecektir.

LAMİA HIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir