Devre Mülk Sözleşmesinin İptali

Devre Mülk Sözleşmesinin İptali ve Cayma Süresi :

Uygulamada ; vatandaşların ücretsiz tatil verileceğinden bahis ile “ devre mülk sözleşmesi ” olduğu iddia edilen çeşitli akitlere imza atarak , kolaylıkla kandırılıp mağdur edilmesi çok sık rastlanan bir husustur. Çoğu zaman kişiler devre mülk sözleşmesinin geçerliliği için gerekli olan hukuki belge ve prosedürleri bilmemektedir. Kimi zaman ; tüketici vatandaş , ilgili sözleşmeye imza atar ancak ortada ne bir devre mülk mevcut olur ne de hukuka uygun bir sözleşme..

Devre Mülk Sözleşmesi , 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun yedinci bölümden sonra ‘’ Devre Mülk Hakkı ‘’ başlığı altında toplanmıştır. Devre Mülk Hakkı , Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 57’ de ayni bir hak olan irtifak hakkı olarak tanımlanmış olup, mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bir bölümün ortak malikleri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı , müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabileceği ifade edilmiştir.

Devre mülk hakkı , tapu dairesinde düzenlenen resmi bir senet ile kurulmaktadır.

Bu hakka sahip olan yani devre mülk akdini gerçekleştirip hisseli gayrimenkul satın alan kişi ; ömür boyu yılın belirli periyotlarına ayrılmış seçilen tarihler arasında yılın en az 15 GÜNÜ ilgili tesiste tatil yapma , semerelerinden yararlanma , irade serbestisi gereği tesiste var olan hakkını kiraya verme , satma veyahut da aksi kararlaştırılmadıkça bu hakkı devretme hakkına sahiptir. Ancak uygulamada sıklıkla devre mülk akdi , ilgili sair kanunlara aykırı biçimde düzenlenmekte olup , tüketiciler de bu konu hasebiyle mağduriyet yaşamaktadır. Bu vesile ile de imzalanan bu akdin ; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na ve işbu kanun dışında da 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 50 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili sair mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi gerekmektedir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun m.50/6 ile bu kanuna dayanılarak hazırlanan Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 7.maddesi uyarınca tüketici ; 14 (ondört) gün içerisinde herhangi haklı sebep göstermeksizin ve cezai şart göstermeksizin işbu devre mülk sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Tüketici bu durumda sözleşmeden caydığını belirtir şekilde ihtarnameyi noter kanalı ile satıcı/sağlayıcıya göndermelidir. Bu yasal düzenleme uyarınca sözleşmeden cayma hakkını kullanan tüketici ; tarafına iade edilmesi gereken tutarı ve senet dahil olmak üzere her türlü belgeyi , cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimi satıcı/sağlayıcıya bildirdiğinden itibaren 14 günlük süre içerisinde geri alacaktır. Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırılık hallerinde ise tüketici ; sözleşmenin iptali için bu 14 (ondört) günlük süre ile bağlı değildir. Sözleşmeye aykırılık hallerinde Devre Mülk Sözleşmesi’nden caymak isteyen tüketici ; cayma talebini , bu 14 (ondört) günlük sürenin bittiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde kullanabilecektir.

Sözleşmede herhangi bir aykırılık olup olmadığının tespiti için ilgili yönetmeliğin 5. Maddesinde yer alan ÖN BİLGİLENDİRME hükümleri ve yine aynı bu maddede yer alan EKLER son derece önem arz etmektedir.

Ön bilgilendirme formunun;

a) Devre tatil sözleşmeleri için Ek-1’de

b) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri için Ek-2’de,

c) Yeniden satış sözleşmeleri için Ek-3’te,

ç) Değişim sözleşmeleri için Ek-4’te,

d) Ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri için ise Ek-5’te, yer alan bilgileri içermesi zorunludur. Ön Bilgilendirme Formunun bulunmadığı sözleşme geçersiz sayılacaktır. Bununla birlikte satıcı/sağlayıcı ; EK-6’da yer alan CAYMA FORMUNU sözleşmenin kurulduğu anda yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye vermek zorundadır. Buna aykırılık halinde örneğin cayma formunun tüketiciye verilmediği bir sözleşme sözkonusu olduğunda , tüketici 14 günlük devre mülk sözleşmesinden cayma hakkı süresi ile bağlı olmayıp , 14 gün olan süre , +1 yıl daha uzayacaktır. Yine ilgili yönetmeliğin 6.maddesi uyarınca satıcı veya sağlayıcı, madde 5 gereği tüketiciye verilen ön bilgilendirme formunda yer alan bilgilerle birlikte tüketicinin adı, soyadı, açık adresi ve diğer iletişim bilgileri ile tarafların sözleşmeyi imzaladığı yer ve tarihe ilişkin bilgileri de içeren bir sözleşme düzenlemek ve yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu sözleşmelerin bir örneğini kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye vermek zorundadır. Daha ağır şekil şartları öngören kanun hükümleri saklıdır. Aksi halde satıcı veya sağlayıcı sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.

Gerek var olan hakkı kullanabilmek gerek usulüne uygun cayma bildiriminde bulunabilmek gerek ise sözleşmenin fesih işlemlerini daha sağlıklı bir şekilde yürütebilmek adına ; kişilerin veya satıcı/sağlayıcının , maddi-manevi zarara uğramaması için tüm bu işlemler uzman bir avukat aracılığı ile yapıldığında daha sağlıklı olacaktır.

Ecenaz Hepören

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir